• Σε ερευνητικές - δειγματοληπτικές γεωτρήσεις για γεωλογικούς, κοιτασματολογικούς, γεωθερμικούς σκοπούς.
  • Σε υδρογεωτρήσεις και γεωλογικές έρευνες νερού καθώς και σε υδρομαστευτικές, αποστραγγιστικές εργασίες.
  • Σε εργασίες για αντιστηρίξεις, αγκυρώσεις, τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης και στεγανοποίησης.

 

monitor             office