• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων (οδικών δικτύων, γεωτρήσεων, σηράγγων, φραγμάτων κ.λ.π).
  • Μελέτες καθορισμού χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και θέσεων σφαγείων, βαφείων κ.λ.π.
  • Υπηρεσίες συμβούλων για την αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη συμμόρφωση βιομηχανικών μονάδων με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

 

environ