• Μελέτες εντοπισμού υδροφόρων στρωμάτων ( έρευνα νερού ) για υδρευτικούς - αρδευτικούς σκοπούς με γεωφυσικές - υδρογεωλογικές - υδρολογικές μεθόδους. Εντοπισμός - διαχωρισμός υφάλμυρων υδροφόρων δομών.
  • Μελέτες για επεξεργασία νερού επιβαρημένου με διάφορα άλατα. Επεξεργασία - αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού, αποσιδήρωση, απομαγγάνωση, αποστείρωση, ρύθμιση ph, κ.λ.π
  • Γεωλογικές μελέτες εξακρίβωσης συνθηκών υπεδάφους για γεωτεχνικές εφαρμογές καθώς και περιβαλλοντικών επιπτώσεων (στρωματογραφία, ομοιογένεια εδαφικών χαρακτηριστικών, τεκτονική κ.λ.π).

 

geophysics1

 

  • Μελέτες - γεωφυσικές έρευνες εντοπισμού, αξιολόγησης και αξιοποίησης κοιτασμάτων και γεωθερμικών δομών.
  • Γεωλογικές - γεωφυσικές μελέτες εντοπισμού δομών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

 

tomi2