• Μελέτες υδρογεωλογικές - υδρολογικές για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων και την διαχείριση του υδατικού δυναμικού σε προβληματικές περιοχές.
  • Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών προς πολεοδόμηση.
  • Μελέτες για θεμελιώσεις κτιριακών έργων, καθώς και ειδικών τεχνικών έργων (οδικοί άξονες, φράγματα, σήραγγες, γέφυρες, επιχώματα κ.λ.π.)
  • Μελέτες εφαρμογών έργων οδοποιίας. Μελέτες για κατολισθήσεις και ευστάθεια πρανών οδικού δικτύου.
  • Σύνταξη τεχνικών - γεωλογικών εκθέσεων για την έκδοση άδειας υδρογεωτρήσεων.

 

landslide                geotrisi